دسته: معماری رای همه

تیر 08
گپ و گفت معماری برای همه!؟

  معماران ، مردم و یک دیدگاه مشترک ، این سه کلمه همان نقاط کلیدی ای هستند که…